• slider-7
  • slider-13
  • slider-9
  • slider-10
  • slider-11
  • slider-12
  • slider-14
  • slider-15

DOBROVOLNÉ SDRUŽENÍ REGIONU HROTOVICKO

se rozkládá na území kraje Vysočina v jihovýchodní části okresu Třebíč. Přímo hraničí s okresem Znojmo a Brno-venkov, patřící již ke kraji Jihomoravskému. Dobrovolné sdružení regionu Hrotovicko bylo založeno na ustavující schůzi dne 26. 7. 2000 a do registru zájmových sdružení bylo zapsáno dne 18. 10. 2000. Zakládajícími členy sdružení byly obce Hrotovice, Bačice, Biskupice, Dalešice, Dukovany, Krhov, Litovany, Odunec, Přešovice, Račice, Radkovice u Hrotovic, Rouchovany, Slavětice, Stropešín, Třebenice a Valeč. V roce 2009 přistoupila ke sdružení obec Zárubice. Sdružení zahrnuje tedy 17 obcí s 7400 obyvateli a plochou 18 408 ha.

Reliéf Hrotovicka je součástí Českomoravské vysočiny, její moravské části, která je označovaná jako Jevišovická pahorkatina a tvoří její východní hranici. Ta je umocněna širokým prolomem Boskovické brázdy, na který se váže Bobravská vrchovina. Severním a jižním okrajem území protékající ve směru západ východ řeky Jihlava a Rokytná vytvářejí hluboká údolí se zalesněnými svahy. Nadmořská výška nepřesahuje na celém území výrazně hranici 400 m n. m.

Zmíněná přírodní oblast podél vodních toků je na Hrotovicku nejvýznamnějším krajinným turistickým atraktorem. Severní hranici mikroregionu přirozeně vyplňuje řeka Jihlava, jejíž tok je přerušen vodními nádržemi Dalešice a Mohelno. Dalešická vodní nádrž, zejména její levý břeh, je hojně využíván ke sportovnímu rybolovu a rekreaci. Okrajově zasahuje do území mikroregionu přírodní park Střední Pojihlaví, který se vyznačuje kaňonovitým údolím řeky Jihlavy pod vodním dílem Mohelno s přirozenými lesními porosty na skalách a sutích s vyznačenou květenou. Jedná se o nejzápadnější výspu teplomilné vegetace na okraji Českomoravské vysočiny. Nejvýznamnějším krajinným prvkem středního Pojihlaví je však národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step, vyhlášená již v roce 1953, která se nachází těsně za severní hranicí mikroregionu. V České republice unikátní skalní a drnová step je hostitelem mnoha vzácných druhů rostlin a živočichů, vázaných na specifi cké životní podmínky a chemické složení hadcové horniny (serpentinu). V rezervaci jsou dvě naučné stezky – jarní o délce 3,5 km a podzimní o délce 4 km.

Přírodní park Rokytná byl vytvořen podél meandrujícího toku stejnojmenné řeky a jejího levého přítoku Rouchovanky a tvoří jižní hranici mikroregionu. Zachovalý krajinný ráz a přirozené lesní porosty jsou častým cílem rekreantů a turistů. Přírodní podmínky a reliéf krajiny Hrotovicka jsou takřka předurčující pro aktivity v oblasti cykloturistiky. Z dálkových cyklostras prochází středem mikroregionu po ose Třebíč – Hrotovice – Moravský Krumlov stezka Jihlava – Český Těšín. K významnějším regionálním cyklotrasám je možno řadit odbočky zmiňované dálkové trasy, vedoucí z Třebíče do Jaroměřic nad Rokytnou východním směrem přes obce Valeč, Stropešín, Dalešice, Slavětice směrem na Mohelno a Ivančice a z Hrotovic jižním směrem přes Rouchovany na Znojmo. Za zmínku stojí i cyklostezka kolem Jaderné elektrárny Dukovany. Hrotovicko nabízí návštěvníkům samozřejmě i nutné zázemí pro spokojený pobyt v regionu – dostatečné množství ubytovací kapacity, kvalitní stravování, sportovní a společenské vyžití.

Všem návštěvníkům regionu Hrotovicko přejeme mnoho krásných zážitků při procházkách našeho kraje.