Kategorie: .:: Aktuality

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Radkovice u Hrotovic

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Radkovice u Hrotovic

Oznámení
o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Radkovice u Hrotovic
starosta obce Radkovice u Hrotovic podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

OZNAMUJE:
1. Volby do zastupitelstva obce Radkovice u Hrotovic se uskuteční
v pátek dne 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v knihovně, Radkovice u Hrotovic č. 20


3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České
republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území
České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazemnebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince průkazem o povolení k pobytu.


4. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, nebude mu
hlasování umožněno.


5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků.


6. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.


7. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů Obecní úřad
v Radkovicích u Hrotovic a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena.


V Radkovicích u Hrotovic dne 30. 8. 2022
Ing. Milan Hlouch v.r.
starosta obce

Kontaktní informace

Obec Radkovice u Hrotovic I mapa
Radkovice u Hrotovic 13
675 59 Radkovice u Hrotovic

E-mail: ou.radkovice@seznam.cz
Tel: 568 864 427

  Úřední hodiny:

Čtvrtek 15.00 - 17.00
V tuto dobu jsou přítomni starosta i místostarosta obce

  Úřední hodiny účetní:

    Pondělí 7.00 - 12.00, 16.30 - 18:00
    Úterý 7.00 - 12.00
    Středa 7.00 - 12.00, 16.30 - 18:00
    Čtvrtek 7.00 - 12.00
    Pátek 7.00 - 12.00

Datová schránka: d5wbtc5