Kategorie: .:: Aktuality

Veřejná výzva k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na pracovní pozici investiční referent města Hrotovice

Veřejná výzva k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na pracovní pozici investiční referent města Hrotovice Tajemnice Městského úřadu v Hrotovicích, nám. 8. května 1, 67555 Hrotovice vyhlašuje dle § 6 zákona č.312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou výzvu k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na pracovní pozici investiční referent města Hrotovice

Město Hrotovice, nám. 8. května 1,

67555 Hrotovice

 

 

Tajemnice Městského úřadu v Hrotovicích, nám. 8. května 1, 67555 Hrotovice vyhlašuje dle § 6 zákona č.312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 

veřejnou výzvu k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na pracovní pozici

investiční referent města Hrotovice

 

Místo výkonu práce: Hrotovice

Pracovní úvazek: 1,0

Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů dle zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Předpokládaný termín nástupu: od 1.7.2020, popř. dohodou

Převažující pracovní náplň v příloze.

 

Požadujeme:

 • splnění předpokladů dle § 4 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

 • minimálně úplné střední odborné vzdělání, ukončené maturitní zkouškou

 • schopnost samostatného výkonu práce a rozhodování,

 • pečlivost, komunikativnost, příjemné vystupování, organizační schopnosti, spolehlivost, flexibilita

 • orientace v právních normách

 • dobrá znalost práce na PC, běžný SW k výkonu činnosti

 • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič/řidička

 • odolnost vůči stresu a psychické zátěži

 • ochota dále se vzdělávat

 

Výhodou:

 • základní znalosti o územně samosprávném celku a činnosti ve státní správě a samosprávě

 • praxe v oboru

 

Nabízíme:

 • 5 týdnu dovolené

 • možnost čerpání indispozičního volna

 • zaměstnanecké benefity – stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, na poznávací zájezdy

 • příjemné pracovní prostředí

 

Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno a příjmení, titul uchazeče,

 • datum a místo narození uchazeče,

 • státní příslušnost uchazeče,

 • místo trvalého pobytu uchazeče,

 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

 • datum a podpis uchazeče.

 

K přihlášce je nutno doložit:

 • Strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadním zaměstnáních a případných odborných znalostech a dovednostech týkajících se praxe v oboru,

 • Výpis z  evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost

 • Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 • Podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: Poskytnutím osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas k jejich zpracování, kopírování, šíření a uchovávání. Jméno a příjmení, datum, narození a vlastnoruční podpis.

 • V přihlášce uveďte telefonický kontakt a e-mail.

 

Uzávěrka přihlášek: 19.6.2020 do 11:00 hodin. (v této lhůtě musí být přihláška doručena na podatelnu Městského úřadu)

Přihlášky v písemné podobě s požadovanými přílohami zasílejte na adresu:

 

Městský úřad Hrotovice, podatelna, nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice. Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – investiční referent města Hrotovice – NEOTVÍRAT“.

 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými přílohami.

Po ukončení výběrového řízení Vám budou předložené doklady zaslány zpět.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo neuzavřít pracovní smlouvu s žádným z uchazečů.

 

Bližší informace k pracovní pozici podá: Ing. Libor Fiala, vedoucí EIO MěÚ Hrotovice, tel. 568 838 534, mob. telefon 775 100 408, e-mail: investice@hrotovice.cz

 

 

V Hrotovicích dne 4.6.2020

 

Dana Růžičková

tajemnice městského úřadu

 

 

 

Vyvěšeno dne: 02.06.2020

Sňato: ……………………

 

 

 

Příloha:

 

Převažující náplň práce investičního referenta

 

Investiční referent řeší konkrétní úkoly vyplývající z realizace investičních akcí města, spolupracuje při sestavování potřebné projektové a rozpočtové dokumentace, připravuje podklady pro plán investiční výstavby, vede předepsanou evidenci a plní tyto úkoly:

 

 • zjišťuje vypsané granty a dotace související s dalším rozvojem města na všech úrovních, s těmito možnostmi získání finančních prostředků seznamuje orgány města a po jejich odsouhlasení zpracovává žádosti o dotace a granty za pomoci ostatních odborů MěÚ, popřípadě jiných organizací v souladu s celkovou koncepcí rozvoje města

 • připravuje výběrová řízení na investiční akce a opravy majetku

 • zajišťuje realizaci investic v souladu s příslušnými plány a předpisy

 • spolupracuje s příslušnými orgány města na přípravě a plánech investiční výstavby, shromažďuje a projednává základní podklady pro zpracování přípravné dokumentace

 • účastní se jednání technických rad projektových organizací a ostatních jednání k přípravné a projektové dokumentaci staveb

 • připravuje a zajišťuje podklady pro smlouvy o dílo, dohody o spoluinvestorství, sleduje plnění závazků investora vyplývajících z těchto smluv, zpracovává podklady k penalizaci

 • zajišťuje úkoly vyplývající pro investora ze stavebního zákona a dalších právních předpisů

 • provádí přejímku přípravné a projektové dokumentace, zajišťuje potřebná vyjádření až do vydání stavebního povolení či jiného opatření správních orgánů

 • zajišťuje výběrová řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek, zúčastňuje se jednání výběrové komise

 • zajišťuje konání kontrolních dnů na stavbách

 • předává spolu s příslušnými doklady dokončené stavby do správy majetku a do účetní evidence

 • kontroluje věcnou a formální správnost faktur za projektovou dokumentaci, stavební práce, další dodávky a vyřizuje případné rozpory včetně jejich evidence

 • připravuje a projednává podklady pro povolovací řízení staveb, žádosti o prodloužení lhůty výstavby, kolaudace staveb a jiné

 • vyřizuje reklamaci vad a nedodělků u investičních akcí města

 • zpracovává statistické výkazy a hlášení

 • zastupuje město ve funkcích investora a technického dozoru

 

 

 

Kontaktní informace

Obec Radkovice u Hrotovic I mapa
Radkovice u Hrotovic 13
675 59 Radkovice u Hrotovic

E-mail: ou.radkovice@seznam.cz
Tel: 568 864 427

  Úřední hodiny:

Čtvrtek 15.00 - 17.00
V tuto dobu jsou přítomni starosta i místostarosta obce

  Úřední hodiny účetní:

    Pondělí 7.00 - 12.00, 16.30 - 18:00
    Úterý 7.00 - 12.00
    Středa 7.00 - 12.00, 16.30 - 18:00
    Čtvrtek 7.00 - 12.00
    Pátek 7.00 - 12.00

Datová schránka: d5wbtc5